วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญไทย

1.รัฐธรรมนูญไทย มีมาจนถึงปัจจุบันเป็นฉบับที่ 18


2.รัฐธรรมนูญที่อายุสั้นที่สุดได้แก่รัฐธรรมนูญฉบับที่ 1 มีอายุ 5 เดือน 3 วัน (ประกาศใช้ 27 มิถุนายน 2475 หมดอายุเมื่อ 10 ธันวาคม 2475 )

3.รัฐธรรมนูญที่อายุนานที่สุดได้แก่รัฐธรรมนูญฉบับที่ 2 มีอายุ 13 ปี 5 เดือน (ประกาศใช้ 10 ธันวาคม 2475 หมดอายุเมื่อ 9 พฤษภา 2489 )

4.รัฐธรรมนูญที่เป็นฉบับชั่วคราวแต่อายุการใช้นานกว่ารัฐธรรมนูญฉบับถาวรบางฉบับได้แก่รัฐธรรมนูญฉบับที่ 7 มีอายุ 9 ปี
เดือน 20 วัน (ประกาศใช้ 28 มกราคม 2502 หมดอายุเมื่อ 20 มิถุนายน 2511 )

5.รัฐธรรมนูญที่มีที่มาพิสดารที่สุดคือรัฐธรรมนูญฉบับที่ 4 เพราะร่างแล้วซ่อนไว้ทีใต้ตุ่มน้ำสีแดง เรียกสั้นว่าตุ่มแดง

6.รัฐธรรมนูญที่มีมาตรามากที่สุดได้แก่รัฐธรรมนูญฉบับที่ 16 มี 336 มาตรา (ประกาศใช้ 11 ตุลาคม 2540 หมดอายุเมื่อ 19
กันยายน 2549 )และถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่มีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการร่างมากที่สุด

7.รัฐธรรมนูญที่มีมาตราน้อยที่สุดได้แก่รัฐธรรมนูญฉบับที่ 7 มี 20 มาตรา (ประกาศใช้ 28 มกราคม 2502 หมดอายุเมื่อ 20
มิถุนายน 2511 )

8.รัฐธรรมนูญที่มีการร่างนานที่สุดได้แก่รัฐธรรมนูญฉบับที่ 8 ใช้เวลาร่าง 9 ปีเศษ

9.รัฐธรรมนูญที่ให้อำนาจแก่นายกรัฐมนตรีมากที่สุดซึ่งกล่าวว่าเป็นการให้นายกรัฐมนตรีเป็นเผด็จการ เพราะมีอำนาจในการสั่งให้
ประหารชีวิต หรือ จะยึดทรัพย์สินใครก็ได้ เป็นต้น ได้แก่รัฐธรรมนูญฉบับที่ 7 และฉบับที่ 9

10.รัฐธรรมนูญที่กำหนดให้นายกรัฐมนตรีไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้แก่รัฐธรรมนูญฉบับที่ 15 (ประกาศใช้ 9
ธันวาคม 2534 หมดอายุเมื่อ 11 ตุลาคม 2540 )

11.รัฐธรรมนูญที่มีการให้ประชาชนลงประชามติครั้งแรก ได้แก่รัฐธรรมนูญฉบับที่ 18 ฉบับปัจจุบัน (ประกาศใช้ 24 สิงหาคม
2550)

-->>ขอบคุณที่มา http://www.oknation.net/blog/print.php?id=504213<<--

ไม่มีความคิดเห็น: